Sơ đồ tổ chức

Ban lãnh đạo công ty:

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT: Ông Đào Mạnh Sến

Thành viên HĐQT: Ông Ngô Việt Cường

Thành viên HĐQT: Bà Lê Thị Thanh Thủy

BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban: Ông Nguyễn Văn Thanh

Thành viên: Bà Nguyễn Thị Đào

BAN GIÁM ĐỐC

Giám đốc: Ông Đào Mạnh Sến

Phó GĐ: Ông Chu Văn Mẫn

Phó GĐ: Ông Đào Mạnh Đăng

TIN TỨC